Tiêu chuẩn chống bụi chống nước – Tiêu chuẩn IP của bộ đàm

Mã: 3461MOT