Bộ đàm gọi không xa? Cách tăng cự ly liên lạc của bộ đàm

Mã: 3458MOT